Dansk formål

Formålet med den systematiske gennemgang af litteraturen var at undersøge effektiviteten af skorpen, som en biologisk dressing til forebyggelse af infektion, sammenlignet med at fjerne skorperne omkring pin-hullerne som forebyggelse af infektion.  

Dansk resumé

Baggrund

Pleje af pin-steder, eller alene pin-pleje, er et emne, der drøftes blandt forskere. Der ses nemlig en variation i, hvilke forbindinger der bruges omkring pin-hullerne. Der findes forskellige typer af forbindinger, både med og uden Klorhexidin, men der mangler undersøgelser, som belyser, hvilken forbinding bør vælges frem for en anden?

Desuden diskuteres det i forskerkredse, om man skal fjerne skorpen, der dannes omkring pin-hullerne, eller om man må lade den sidde som en biologisk "dressing" til forhindring af infektion.

Metode

En systematisk litteratursøgning i 3 databaser indenfor de sidste 10 år. Forud for søgningen blev inklusions- og eksklusionskriterier identificeret. Søgningen inkluderede både kvalitative- og kvantitative designstudier, og 'Mixed Methods Apprasial Tool' blev anvendt til kvalitetsvurdering af inkluderede artikler.

Én forsker vurderede kvaliteten af de inkluderede undersøgelser, og udelukkede artikler af lav kvalitet. De inkluderede artikler blev rangeret. Randomiserede, kontrollerede forsøg og systematiske reviews blev betragtet som højeste niveau af evidens for god pin-pleje. Casestudier blev rangeret som laveste evidens. Af højeste evidens deltog i alt 190 patienter, fordelt på 3 studier. Af studier inkluderende ekspertviden og Best Practise deltog i alt 178 patienter, fordelt på 2 studier.

Resultater

5 artikler opfyldte inklusionskriterierne. Alle studier havde bias af forskellig karakter.

En af disse artikler kom frem til, at pin-skorpen skulle bevares, hvis der ikke var infektion til stede. Hvis der derimod var infektion til stede, skulle skorpen fjernes, for ikke at forhindre afløb af inficeret materiale.

En anden undersøgelse fandt ingen signifikant forskel mellem daglig pin-pleje og ingen pin-pleje.

Kun 1 undersøgelse, der undersøgte effektiviteten af skorper i forebyggelse af infektion, viste en signifikant reduktion i antal infektioner.

Konklusion

Noget tyder på, at pin-skorpen gerne må forblive, med mindre der er tegn på infektion.

Bemærkninger

Som forfatteren selv er inde på, er der kun et klinisk forsøg, der understøtter anbefalingen, derfor er der brug for flere undersøgelser. Ligeledes var der kun én forsker, der gennemgik og valgte litteraturen, hvor der bør være to uafhængige.