Dansk formål

Formålet var at undersøge forekomsten af POUR hos patienter, der har gennemgået en elektiv rygoperation. Derudover at identificere de faktorer, som har sammenhæng med forekomsten af POUR.

Dansk resumé

Baggrund

Postoperativ urinretention (POUR) er almindeligt forekommende og kan forårsage smerter og øget sygelighed og dermed forlænge indlæggelsestiden. Der findes kun få undersøgelser omkring POUR i forbindelse med rygkirurgi, og resultater fra studier inden for andre specialer, kan ikke nødvendigvis overføres.

Metode

Studiets design var et retrospektivt kohortestudie, hvor der blev indsamlet data fra 397 patientjournaler over en 18 måneders periode. Deltagerne var patienter, som havde fået foretaget en elektiv lumbal, thorakal eller cervikal rygoperation. De indsamlede data inkluderede demografiske data som alder og køn samt data om konkurrerende lidelser, operationens type og varighed, lejring, perioperativ væskeindgift og varighed af indlæggelse.

Resultater

Ud af de 397 rygopererede patienter var der registreret forekomst af POUR hos 35, svarende til 8,8 %.
Andre studier har vist, at forekomsten af urinretention øges ved alder over 50 år. Dette studie viste ligeledes, at alder har betydning, idet patienterne i gruppen med urinvejsretention gennemsnitligt var 64,4 år.  Der var endvidere en øget forekomst af POUR hos kvinder samt hos mænd med benign prostata hypertrofi.

Andre faktorer, som har betydelig sammenhæng med forekomsten af POUR, blev identificeret som lumbal kirurgi, længere operationstid, kronisk obstipation, tidligere urinretention og patientstyret smertebehandling (PCA).

Tre patienter udviklede POUR som en del af cauda equina syndrom i forbindelse med et epiduralt hæmatom, der krævede reoperation. POUR var her ledsaget af andre symptomer som følelsesforstyrrelser i skridtet, bensmerter og nedsat kraft over foden.

Konklusion

Bevidstheden om risikofaktorer i forbindelse med udvikling af POUR kan være nyttig til at identificere de patienter, der vil have glæde af en forebyggende intervention med et kateter a demeure. Ligeledes kan det være med til at identificere patienter, der har brug for særlig bevågenhed postoperativt.

Det er vigtigt i den postoperative pleje at kunne adskille POUR som enkeltstående postoperativ komplikation, og POUR som en del af den mere alvorlige komplikation, cauda equina syndrom.

Bemærkninger

Artiklen rapporter et nyere amerikansk studie som er overførbart til danske forhold. Artiklen har relevans fordi det i forbindelse med rygkirurgi ikke er muligt at muligt at monitorere, eller drænere, urin peroperativt på grund af, at patienten er lejret i bugleje. Endvidere påpeger studiet at POUR ikke er det eneste symptom ved cauda equina symptom, hvilken kan være en hjælp for personalet i forbindelse med den postoperative pleje.