Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) indsamler, systematiserer, formidler og generer forskning og viden om ortopædkirurgisk sygepleje.

På baggrund af et stadigt stigende krav om patientpleje ud fra den bedst tilgængelige evidens og viden, samt en hastigt voksende vidensmængde og øget fokus på udvikling og forskning, har Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) taget initiativ til etablering af et Nationalt Videnscenter for ortopædkirurgisk sygepleje. Videnscenteret startede 1. marts 2012. Formålet med videnscenteret er primært at indsamle, systematisere, og formidle forskning og viden om ortopædkirurgisk sygepleje.

Det er håbet, at Videnscenterets hjemmeside bliver kendt og anvendt af ortopædkirurgiske sygeplejersker, så der skabes mulighed for at ny viden implementeres og kvaliteten af sygepleje til den ortopædkirurgiske patient højnes.

Videnscenteret er finansieret af landets ortopædkirurgiske afdelinger. Se bidragsydere.


Se introduktionsvideo om VIDOKS.

Centerrådet

Centeret ledes og sikres af et Centerråd bestående af ortopædkirurgiske forskere og ledere fra hele landet. Læs mere.

Det Videnskabelige Råd

Videnscenteret udgår fra Ortopædkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, men fungerer som et virtuelt center med en hjemmeside, hvor relevant viden for ortopædkirurgiske sygeplejersker samles og præsenteres på en overskuelig og tilgængelig måde. Som en del af Videnscenteret og for at sikre de nødvendige betingelser for et aktivt nationalt virke er der dannet et Videnskabeligt råd bestående af sygeplejersker med interesse for det ortopædkirurgiske speciale, og som minimum har en master- eller kandidatuddannelse eller er under uddannelse til det. Rådets primære opgave er at være med til at formidle forskningsbaseret viden relevant for ortopædkirurgiske sygeplejersker. Læs mere.

Videnskabelig medarbejder

Sørger for sammen med centerråd og centerleder at samle et nationalt netværk af forskningsaktive sygeplejersker inden for ortopædkirurgien og deltager i udarbejdelsen og administrationen af  hjemmesiden. Derudover planlægger den videnskabelige medaarbejder  møder/aktiviteter i videnscenteret og udfører diverse administrative opgave, samt udbreder kendskabet til videnscenteret. Læs mere.

Årshjul

Årshjul 2024 - se vigtige datoer og aktiviteter i VIDOKS for 2024  Klik her.